Pozvánka OZ

15.05.2019 16:25

     Liptovské Kľačany 15.05.2019

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 20.05.2019 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Správa hlav. kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2018
  3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Lipt. Kľačany – schválenie projektu
  6. Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9.  Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce