Pozvánka OZ

15.10.2018 11:00

  Liptovské Kľačany 15.10.2018

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 18.10.2018 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Návrh na vyrovnanie žaloby vedenej na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši pod číslom 5Cpr/10/2018
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce