Pozvánka OZ

14.08.2020 08:20

   Liptovské Kľačany 14.08.2020

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 19.08.2020 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

 

1.      Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

         Voľba návrhovej komisie

         Schválenie programu zasadnutia

2.      Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ

3.      Pracovný poriadok obce Liptovské Kľačany

4.      Spodná stavba multifinkčného ihriska

5.      Rozpočtové opatrenia

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Záver

        

Ing. Ján Hollý

starosta obce