Pozvánka OZ

31.07.2019 10:25

       Liptovské Kľačany 29.07.2019

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 05.08.2019 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Výstavba detského ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

 

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce