Pozvánka OZ

24.06.2021 08:50

Liptovské Kľačany 24.06.2021

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 28.06.2021 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2020
  3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021
  4. Návrh na predaj obecného majetku zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku.
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8.  Záver

        

Ing. Ján Hollý

starosta obce