Pozvánka OZ

09.10.2020 13:20

Liptovské Kľačany 08.10.2020

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 14.10.2020 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Darovacia zmluva Obec Lipt. Kľačany-Bývalí urbárnici a kompos., vlastníci lesa-pozemkové spoločenstvo Lipt. Kľačany
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od MF SR
  4. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR - návrh
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce