Pozvánka OZ

27.06.2022 08:50

Liptovské Kľačany 25.06.2022

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 30.06.2022 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

          Voľba návrhovej komisie
          Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2021
  3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6.  Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce