Pozvánka OZ

22.02.2019 08:25

  Liptovské Kľačany 21.02.2019

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 26.02.2019 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. VZN č. 1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska
  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018.
  4. Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce