Pozvánka OZ

29.11.2021 08:50

Liptovské Kľačany 29.11.2021

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 03.12.2021 o 15,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Návrh Rozpočtu na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. Schválenie VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Liptovské Kľačany
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
  6. Schválenie Zmluvy o dielo na projekt multifunkčného ihriska
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce