Pozvánka OZ

15.11.2022 08:50

Liptovské Kľačany 15.11.2022

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 22.11.2022 o 17,30 hod.

v kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch

Program :

  1. Úvodné náležitosti : - Štátna hymna

    -  Otvorenie zasadnutia.

    -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

    -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.

    -  Zloženie sľubu  novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení.

    -  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčenia o zvolení.

    -  Vystúpenie novozvoleného starostu obce.

  2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  3.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva ako zástupcu starostu obce

  4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť            zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v   znení neskorších predpisov.

  5.  Zriadenie stálych komisií, voľba ich predsedov a členov.

  6.  Určenie platu starostu obce.

  7.  Udelenie ceny starostu obce

  8.  Rozpočet na rok 2023

  9. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

10. Zmluva o zriadení vecného bremena

11. Diskusia

11. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce