Pozvánka OZ

22.05.2020 08:50

   Liptovské Kľačany 19.05.2020

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 26.05.2020 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

 

1.      Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

2.      Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ

3.      Správa hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce, Záverečný účet obce za rok 2019

4.      Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020

5.      Rozpočtové opatrenia

6.      Stavebné úpravy fasády a strechy na budove kultúrneho domu - schválenie projektu

7.      Rozšírenie kamerového systému v obci Liptovské Kľačany - schválenie projektu

8.      Oprava výtlkov a rozkopávok na obecných komunikáciách - schválenie projektu

9.      Komunitný plán sociálnych služieb - schválenie dokumentu

10.    Rôzne

11.    Diskusia

12.    Záver

        

Ing. Ján Hollý

starosta obce