Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov

07.03.2018 14:00

BÝVALÍ URBÁRNICI A KOMPOSESORÁTI, VLASTNÍCI LESA

- Pozemkové spoločenstvo, 032 14 LIPTOVSKÉ KĽAČANY –

 

 

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločenstva Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 18. marca 2018 (v nedeľu)  o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch.

 

Prezentácia: od 13,00 hodiny.

 

Navrhovaný program:

 

  1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

      Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  2. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zhromaždenia.

  3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva od posledného zhromaždenia.

  4. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva a ročná účtovná závierka

           k 31.12.2017. Návrh na rozdelenie zisku. Rozpočet na rok 2018.               

  5. Správa o práci v lesníckych činnostiach a plán lesníckych činností na rok 2018.

  6. Správa dozornej rady.

  7. Správa mandátovej komisie.

  8. Návrh na vyplatenie podielov na hospodárení.

  9. Diskusia.

10. Uznesenie.

11. Zakončenie zhromaždenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Ján Vrbenský
                                                                                                                                                                                                                        predseda Pozemkového spoločenstva

 

 

Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili na zastupovanie na zhromaždení iného člena Pozemkového spoločenstva. Podpis člena nemusí byť overený.