Odhlásenie z Trvalého pobytu

15.10.2015 10:00

Obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany č. 72, 032 14  Ľubeľa

 

 

Váš list zn./zo dňa                    Naša značka              Vybavuje                                Lipt. Kľačany

                256 / 2015                Ing. Dagmar Chvojková          15.10.2015

 

 

Vec : Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

 

      Ohlasovňa pobytu v Liptovských Kľačanoch na návrh vlastníka časti bytového domu súp. č. 175 byt č. 1 v Liptovských Kľačanoch, podľa § 7 odst. 1 písm. f zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

 

15. októbra 2015 trvalý pobyt

 

Občanovi : Jozef Dvorský, narodený  11.02.1977

Miestom nového trvalého pobytu je OBEC LIPTOVSKÉ KĽAČANY

 

 

 

                                                                           Ing. Ján Hollý

                                                                            starosta obce

 

Verejná vyhláška bola

Vyvesená dňa: 15.10.2015

Zvesená dňa: