Dokumenty na stiahnutie

09.11.2022 09:00

Správne poplatky PDF
Ohlásenie drobnej stavby PDF
Ohlásenie stavebných úprav PDF
Žiadosť o povelenie na vstup na susedný pozemok PDF
Ohlásenie kultúrneho podujatia PDF
Ohlásenie športového podujatia PDF
Žiadosť o stavebné povolenie PDF
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby-STUDŇA PDF
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby-STUDŇA PDF
Žiadosť o povelenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia-kolaudácia PDF
Žiadosť o určenie súpisného čísla PDF
Žiadosť vydanie potvrdenia veku stavby PDF
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla po r. 1976 PDF
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla pred r. 1976 PDF
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu PDF
Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu PDF
Žiadosť o posúdenie odkázanosti PDF
Žiadosť o výrub drevín PDF

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť:

- kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

- doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom drevina rastie,

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je možné uhradiť prevodom z účtu, poštovým poukazom na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce

              fyzická osoba             10 €

              právnická osoba         100 €

- v prípade výrubu drevín nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bytového domu doložiť písomné stanovisko nájomníkov alebo vlastníkov bytov, či súhlasia resp. nesúhlasia s výrubom požadovaného počtu drevín