Všeobecné záväzné nariadenia

  • 2022

   2022-12-01 09:29:45

   Návrh: VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovské Kľačany VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál... VIAC

  • 2018

   2018-09-05 11:55:11

   VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov na území obce Liptovské Kľačany.PDF   VIAC

  • 2019

   2019-10-23 09:02:31

   VZN č. 1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Lipt. Kľačany VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe urč... VIAC

  • 2020

   2021-02-03 09:53:51

   VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi.PDF VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku.PDF VIAC

  • 2017

   2017-12-07 11:02:13

   VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Liptovské Kľačany VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovské Kľačany VZN č. 3/2017 ktorým sa men... VIAC

  • 2021

   2022-01-03 14:20:57

   VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska   VIAC

  • 2014

   2015-04-10 08:57:14

   VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  VZN č. 1/2014 (Tabuľka) o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne... VIAC

  • 2013

   2015-04-10 08:57:21

   Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za psa(2013)  Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva(2013)   Všeobecne záväzné nariade... VIAC

  • 2015

   2015-06-05 12:11:59

   VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany, obstaraných s použitím verej... VIAC

  • 2016

   2016-06-16 14:09:47

   VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom.PDF VIAC