Triedenie odpadu

28.02.2019 09:00

OBEC Liptovské Kľačany

______________________________________________________________________________

 

V Liptovských Kľačanoch, 28.2.2019

 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 31,69 %

 

Ing. Ján Hollý, Liptovské Kľačany