Aktuality

07.03.2023
POZVÁNKA
Výbor PS Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 02.04.2023 /nedeľa/ o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch. Prezentácia: od 13:00 hod.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zhromaždenia z 24.04.2022
3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva od posledného zhromaždenia
4. Správa o finančnom hospodárení Pozemkového spoločenstva a ročná uzávierka  k 31.12.2022, návrh rozpočtu     na rok 2023
5. Správa OLH o práci v lesníckych činnostiach a plán na rok 2023
6. Správa dozornej rady
7. Správa mandátnej komisie
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Ukončenie zhromaždenia
 
Ivan Kelovský, v.r.
predseda Pozemkového spoločenstva
Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili na zastupovanie na zhromaždení iného člena PS. Podpis člena nemusí byť notársky overený. Zároveň žiadame členov, ktorí ešte neuviedli svoje číslo účtu, nech tak urobia, aby sa podiely mohli previesť na ich účet.