Všeobecné záväzné nariadenia

  • 2016

   2016-06-16 14:09:47

   VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadom.PDF VIAC

  • 2015

   2015-06-05 12:11:59

   VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany, obstaraných s použitím verej... VIAC

  • 2014

   2015-04-10 08:57:14

   VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce  VZN č. 1/2014 (Tabuľka) o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne... VIAC

  • 2013

   2015-04-10 08:57:21

   Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za psa(2013)  Všeobecne záväzné nariadenia obce o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva(2013)   Všeobecne záväzné nariade... VIAC